Feestelike groete

Imibuliso yeFestive

Ons wens al ons kliente `n gelukkige en veilige feesseisoen toe

Wishing all our clients a happy and safe festive season

Siqwenela abathengisi benu iKremesi noNyaka oMtsha inowabile ikhuselile

See latest COVID-19 updates on government website www.sacoronavirus.co.za.